Producenci

Bezpieczne zakupy

 

 

 

Jesteśmy również na:

Gwarancja

 

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej. Akcesoria podlegają skróconej 3 miesięcznej gwarancji.

 2. Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym

 3. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami Produkcyjnymi.

 4. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)

 5. Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .

 7. Gwarancją nie są objęte:

  • wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

  • mechaniczne uszkodzenie produktu i wywołane w jego wyniku wady

  • uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich

  • uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem

  • uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

  • produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

  • produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

  • kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie

  • uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

  • uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności

  • czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia, np. wymiana baterii

  • uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe w skutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

 8. Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia sąprzypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.

 9. W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

 10. Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe stają się własnością Gwaranta.

 11. W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. Jeżeli to będzie niemożliwe Gwarant zwróci Klientowi zapłaconą cenę pod warunkiem dostarczenia urządzenia w komplecie i w oryginalnym opakowaniu. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

 12. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym

 13. W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

 14. Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

 15. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

KOSZYK

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

loga

Copyright 2011 © http://www.dgn24.pl | oprogramowanie Shoper.pl

p

powrót na górę 


Sklep internetowy Shoper.pl